Volg ons

 

Algemene Voorwaarden TOWEREYE


B.V.B.A. TOWEREYE, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met nummer 0845.828.914 met maatschappelijke zetel gevestigd te Beersebaan 120/2, 2275 Gierle (hierna “TOWEREYE”) is een bedrijf gespecialiseerd in de verhuur van bedieningspersoneel, camera’s, digitale netwerken, digitale lees- en verwerkingstoestellen, bekabeling, palen en armaturen, stroomvoorzieningen, gerelateerde hard- en softwaretoepassingen en andere door TOWEREYE voor verhuur geleverde toepassingen.

De huurder kan iedere rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met TOWEREYE komt te staan (de “Huurder”).

Artikel 1: Toepasselijkheid

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen TOWEREYE en de Huurder.

Het plaatsen van een bestelling bij TOWEREYE houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van TOWEREYE in, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De Huurder erkent geïnformeerd te zijn van de algemene voorwaarden en hij aanvaardt de toepassing ervan expliciet.

De toepassing van de algemene voorwaarden van TOWEREYE sluit de toepassing van enige andere algemene of bijzondere voorwaarden van de Huurder uit.

Artikel 2: Goederen en diensten

Goederen

Onder te verhuren hardware wordt verstaan: de camera’s, palen, digitale leestoestellen, bevestigingsmateriaal, stroomvoorzieningsapparatuur met onderdelen, computerapparatuur, randapparatuur, onderdelen daarvan, alsmede andere vormen van apparatuur zoals omschreven in de offerte.

Onder te verhuren software wordt verstaan: software in een voor de verhuurde gegevensverwerkende machine (onderdeel van de hierboven beschreven hardware) leesbare vorm en vastgelegd op een voor een zodanige verhuurde machine leesbaar materiaal, de daarbij geleverde schriftelijke of digitale handleiding en documentatie, met inbegrip van de door TOWEREYE eventueel te verstrekken nieuwe versies.

Diensten

TOWEREYE stelt naast hoger vermelde goederen ook personeel/aangestelden ter beschikking van de Huurder voor het bedienen van de gehuurde goederen indien dit gevraagd wordt door de huurder en zoals bepaald in de offerte.

Artikel 3: Bestelling / overeenkomst

De offertes van TOWEREYE die zij richt aan Huurders zijn vrijblijvend, binden haar als dusdanig niet, en gelden voor een termijn van 1 maand na verzending ervan. Niet-bevestigde orders van een Huurder binden TOWEREYE niet.

Tussen TOWEREYE en de Huurder komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening of de bevestiging per e-mail door een zaakvoerder van TOWEREYE van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst, of door de uitvoering van de overeenkomst door TOWEREYE.

Alle offertes van TOWEREYE worden opgemaakt op basis van de gegevens die de Huurder aan TOWEREYE verschaft. Elke wijziging van gegevens kan aanleiding geven tot een herziening van de prijs.

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator van de Huurder die niet gekend waren op het ogenblik van de opmaak van de offerte, zijn niet in de offerte begrepen, tenzij anders vermeld. De hieraan gerelateerde kosten zullen bijgevolg worden doorgerekend aan de Huurder.

TOWEREYE is gerechtigd om een deel of het geheel van haar verplichtingen onder de overeenkomst te laten uitvoeren door een derde partij in onderaanneming, voor zover huidige algemene voorwaarden eveneens gelden voor deze derde.

Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie of na gedeeltelijke facturatie, wordt de prijs van het nog te factureren saldo van de prijs overeenkomstig het gewijzigde BTW tarief aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

De Huurder is gerechtigd de bestelling te annulleren binnen een periode van 5 werkdagen na de bevestiging ervan, mits een vergoeding van 10% op de gehele waarde ervan betaald wordt.

Na het verstrijken van deze periode is de Koper niet meer gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 4: Prijs

Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling zouden overeenkomen, zal TOWEREYE de verhuurde goederen en diensten leveren/ uitvoeren tegen de forfaitaire prijs die in de bevestigde offerte tussen TOWEREYE en de Huurder werd overeengekomen.

Deze forfaitaire prijs is gebaseerd op de plannen, een gedetailleerde meetstaat en de eventuele uitvoeringstermijnen, zoals vermeld in de bevestigde offerte. Eventuele wijzigingen aan de verhuurde goederen, bestelde diensten en / of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de werken worden besteld. De Huurder kan de geldende tarieven te allen tijde bij TOWEREYE opvragen.

TOWEREYE is gerechtigd om een voorschot te vorderen en, bij gebreke aan betaling van dit voorschot, het leveren van de goederen en diensten op te schorten tot de integrale betaling ervan.

De prijs is in principe BTW exclusief, waarbij de BTW en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de goederen en diensten, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde offerte, integraal ten laste van de Huurder zullen vallen.

Artikel 5: Betaling

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de facturen van TOWEREYE betaalbaar in contanten, op factuurdatum en op de zetel van TOWEREYE.

Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Huurder TOWEREYE hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte stelt binnen een termijn van 7 werkdagen na factuurdatum (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege TOWEREYE met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Huurder aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Huurder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt TOWEREYE zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende leveringen van goederen en diensten te schorsen en de reeds geleverde goederen terug in bezit te nemen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, zonder dat deze schorsing vanwege TOWEREYE aanleiding zou geven tot vergoeding van hierdoor geleden schade.

In geval van niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar.

Tenslotte is er eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 250 EURO.

Artikel 6: Termijn, levering en beëindiging

De overeenkomst vat aan en zal eindigen op de data zoals vermeld in de bevestigde offerte.

De levering van de overeengekomen prestaties vindt plaats op het overeengekomen tijdstip, of binnen de overeengekomen termijn en op de overeengekomen plaats. Bij niet tijdige levering van de goederen door TOWEREYE, behoudens overmacht en behoudens niet-levering te wijten aan de Huurder, zal de Huurder TOWEREYE aangetekend in gebreke stellen waarbij hij een redelijke termijn verschaft om de fout te herstellen. Extra kosten die daarmee gepaard gaan zijn ten laste van TOWEREYE.

Indien TOWEREYE zulke termijn niet respecteert, dan zal de Huurder gerechtigd zijn de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat TOWEREYE daarbij evenwel gehouden kan worden tot betaling van enige schade aan de Huurder.

Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan de Huurder en/of een derde.

Indien de levering door de Huurder vertraging oploopt, zullen verplaatsingskosten en wachttijden aangerekend worden aan de alsdan geldende tarieven.

TOWEREYE heeft het recht om de overeenkomst met de Huurder te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Huurder, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van

betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Huurder; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Huurder; (iv) indien de zeggenschap over de Huurder wijzigt; (v) indien de Huurder conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden weigert om een voorafgaande betaling te verrichten of (vi) indien TOWEREYE gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Huurder zijn verplichtingen jegens TOWEREYE zal nakomen.

Specifieke gronden voor beëindiging door TOWEREYE, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, zijn:

  •  indien enigerlei vorm van beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende goederen van de Huurder of op een gedeelte daarvan of de goederen van TOWEREYE;
  •  indien de onderhouds – en/of de reparatiekosten aan de goederen, welke krachtens deze overeenkomst voor rekening van TOWEREYE komen, een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan TOWEREYE bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten;
  •  indien de goederen van TOWEREYE ernstig worden beschadigd of teniet gaan.

 

In geval van zulke beëindiging behoudt TOWEREYE zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, intresten en schade die TOWEREYE heeft geleden en worden alle vorderingen van TOWEREYE op de Huurder onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Verplichtingen van de Huurder

De Huurder is ertoe gehouden:

•          water en elektriciteit te voorzien op de werf;

•          mee te werken aan het opstellen van een controlelijst waarop eventuele schade aan de goederen wordt opgelijst bij aanvang en einde van de overeenkomst;

•          in te staan voor alle vergunningen die noodzakelijk zijn om de goederen op het terrein van Huurder op te stellen en te gebruiken;

•          de werf normaal toegankelijk te maken om de normale uitvoering van diensten en de levering van de goederen door TOWEREYE mogelijk te maken;

•          alle abnormale of specifieke geografische gesteldheden van de werf door te geven aan TOWEREYE;

•          ervoor te zorgen dat alle camera’s moeten kunnen worden geplaatst in open veld zonder hindernissen;

•          nadarhekken te plaatsen rond de lichttorens indien zij gebruikt worden in het kader van een openbare- en publieksmanifestatie;

•          de gehuurde goederen te gebruiken op de plaats zoals bepaald in de offerte. De gehuurde goederen mogen onder geen beding op andere locaties ingezet worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOWEREYE;

•          de controle van de installatie toe te staan door certified installateurs, aangesteld door TOWEREYE;

•          elk defect aan de goederen binnen de 48 uur na montage te melden aan TOWEREYE;

•          elke schade, met inbegrip van diefstal, brand of glasbreuk aan/ van de goederen te melden aan de politie en aan TOWEREYE binnen de 24 uur na de vaststelling ervan;

•          samenwerking te verlenen aan TOWEREYE in geval van een onderzoek of een gerechtelijke procedure;

 

 

•          als enige in te staan voor alle stroompunten en andere montage materialen en ook voor hun werking indien geen cameramasten worden gehuurd van TOWEREYE. In zulk geval erkent en aanvaardt de Huurder dat hij als enige verantwoordelijk zal zijn bij stroomproblemen.

 

Artikel 8: Verplichtingen van TOWEREYE

TOWEREYE is ertoe gehouden:

•          haar diensten te verlenen volgens de regels van de kunst en conform de standaarden die verwacht mogen worden van een professional in de sector;

•          uiterlijk 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst of de aanvang van de uitvoering ervan, haar planning voor het concrete project en de levering van de goederen/ diensten over te maken aan de Huurder;

•          bij oplevering een demonstratie te verschaffen van de gehuurde goederen;

•          tijdens kantooruren en na hiertoe op correcte wijze te zijn gecontacteerd via haar servicedesk, aanpassingen te doen aan de verhuurde goederen;

•          eventuele correct gesignaleerde gebreken/tekorten aan de goederen binnen een redelijke termijn te verhelpen.

 

Artikel 9: Huur

Alle gehuurde goederen blijven eigendom van TOWEREYE. Het genot ervan wordt gedurende de duurtijd van de overeenkomst aan de Huurder verstrekt.

De Huurder dient de gehuurde goederen te gebruiken als een goed huisvader en volgens de bestemming welke door TOWEREYE en de overeenkomst daaraan gegeven wordt.

TOWEREYE blijft verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tot de gehuurde goederen ter plaatse gemonteerd zijn.

Na de montage wordt een rondgang en een plaatsbeschrijving van de gehuurde goederen opgemaakt teneinde iedere latere discussie over correct gebruik ervan uit te sluiten.

Er wordt eveneens een controlelijst opgesteld waarop eventuele schade aan en gebreken in de goederen worden vermeld.

Na teruggave van de goederen wordt opnieuw een controlelijst opgesteld teneinde schade aan de goederen, veroorzaakt door de Huurder of derde partijen tijdens de overeenkomst te kunnen vaststellen.

Indien geen controlelijst wordt opgesteld bij aanvang, worden de goederen verondersteld zich in perfecte staat te bevinden na montage.

Onder andere de artikelen 1729 BW (ontbinding huur bij verkeerd gebruik door de Huurder), 1732 BW (aansprakelijkheid van de Huurder voor beschadigingen of verliezen tijdens de huurtijd), 1733 BW (aansprakelijkheid van de Huurder voor brand) en art. 1735 BW (aansprakelijkheid van de Huurder voor beschadigingen of verliezen door toedoen van aangestelden, terreingebruikers, festivalgangers en andere derden die de toegang krijgen tot de site van de Huurder) zijn vanaf montage onverminderd van toepassing.

Na plaatsing/ montage van de goederen gaat het risico van brand, bliksem en vandalisme aldus over op de Huurder.

Bij inbeslagname van de goederen van de Huurder door een gerechtsdeurwaarder zal de Huurder deze onmiddellijk melden dat de goederen haar eigendom niet zijn en dient de Huurder onmiddellijk TOWEREYE te verwittigen.

Artikel 10: Verzekering

De Huurder verplicht zich ertoe zich te verzekeren tegen schade aan en diefstal van de gehuurde goederen.

Vervolgens verbindt hij zich ertoe zijn verzekeraar ‘BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID UITBATING’ in kennis te stellen van de overeenkomst met TOWEREYE en deze verzekering uit te breiden tot de gehuurde goederen.

Op eerste verzoek van TOWEREYE, zal de Huurder hiervan een schriftelijk bewijs voorleggen.

De schade in hoofde van TOWEREYE wordt geraamd (i) aan de hand van het bedrag voor de herstelling indien dit mogelijk blijkt ofwel (ii) op basis van de nieuwwaarde van het goed in kwestie.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens expliciete schriftelijke andersluidende bepalingen, blijft TOWEREYE als enige titularis en houder van alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder, doch niet beperkt tot de merkrechten, de auteurs- en naburige rechten, tekeningen- en modellenrechten, rechten op software, octrooirechten, etcetera…) verbonden aan de goederen en de levering van haar diensten.

De Huurder kan dus in geen geval het geheel of een gedeelte van de hier bedoelde werken en prestaties wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder de voorafgaande geschreven toestemming van TOWEREYE en dit zowel gedurende de uitvoering van de overeenkomst als erna.

De door TOWEREYE verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen, concepten enz. ... mogen door de Huurder enkel gebruikt worden voor het overeengekomen doel, zoals omschreven in de bevestigde offerte.

Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de Huurder een forfaitaire boete verschuldigd van van (10.000,00€) per vastgestelde overtreding te vermeerden met (1.000,00€) per dag dat de overtreding na vaststelling en ingebrekestelling wordt voortgezet door de Huurder, onverminderd het recht van TOWEREYE om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding, te bewijzen met alle middelen van recht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van TOWEREYE m.b.t. de gehuurde goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

De aansprakelijkheid van TOWEREYE is uitdrukkelijk uitgesloten voor:

•         schade aan derden tijdens de huurperiode door verkeerde handelingen of foutief gebruik van gehuurde goederen;  

•         schade veroorzaakt door een stroompanne;

•         schade veroorzaakt indien elektrische installaties aan de generator worden gekoppeld die een hoger vermogen vragen dan dat de generator kan leveren;

•         schade die wordt geleden door de Huurder of derden als gevolg van het handelen of nalaten conform deze overeenkomst van het personeel en de leveranciers van TOWEREYE;

•         schade veroorzaakt door het niet functioneren van gekozen “wireless toepassingen” wanneer derden of de Huurder zorgen voor, al dan niet opzettelijke, storing van het netwerk.

•         wegverzakkingen, beschadigingen etc., bij levering of ophalen van de gehuurde goederen.

Behoudens in geval van opzettelijke of zware fout in hoofde van TOWEREYE, ongeacht de aard van het schadegeval of de vordering, kan TOWEREYE in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot (i) verlies van omzet; (ii) verlies van feitelijke of te verwachten winst; (iii) verlies van contracten; (iv) verlies van gebruik van geld; (v) verlies van verwacht spaargeld; (vi) verlies van activiteiten; (vii) verlies van productieve tijd; (viii) verlies van kansen; (ix) verlies van goodwill; (x) verlies van reputatie; of (xi) verlies van, schade aan of corruptie van data, in ieder geval ongeacht of dergelijke schade te voorzien, bekend, te verwachten of in een andere vorm is.

De totale aansprakelijkheid van TOWEREYE, zowel contractueel als buitencontractueel, zal steeds beperkt zijn tot het bedrag van de prijs die door de Koper aan TOWEREYE betaald werden en die aanleiding gaven tot het schadegeval, met een maximum van 500,00 euro per schadegeval.

De Huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging die zich aan de goederen manifesteert tijdens de gehele huurperiode, zelfs indien de beschadiging wordt veroorzaakt door een derde of een onbekende.

Artikel 13: Overmacht

De partijen zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het de betrokken partij quasi onmogelijk maken om haar verplichtingen onder de overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overhead, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van die partij.

Indien een geval van overmacht langer dan een maand aanhoudt, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 14: Niet-afwerving

De Huurder zal zich ervan weerhouden om personeel van TOWEREYE direct, dan wel indirect, af te werven tijdens de duur van de overeenkomst, en voor een periode van 6 maanden na het einde van de overeenkomst.

Indien de Huurder deze verbintenis schendt, verbindt de Huurder er zich toe TOWEREYE enerzijds een forfaitaire vergoeding van 30.000,00€ te betalen, waarbij TOWEREYE het voorbehoud wordt verleend om een hogere schadevergoeding te bekomen indien de effectief geleden schade hoger zou zijn.

Artikel 15: Kennisgevingen

Iedere kennisgeving dient schriftelijk te gebeuren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail geadresseerd worden aan de andere partij op het laatst bekende adres of e-mailadres van die partij.

Iedere kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen twee werkdagen nadat die werd gepost, als het adres van de ontvanger in België is. Een kennisgeving per e-mail wordt geacht te zijn ontvangen wanneer de e-mail aantoonbaar is binnengekomen op de server van de ontvanger.

Artikel 16: Privacy

TOWEREYE verbindt zich ertoe de geldende Europese en Belgische privacywetgeving na te leven bij de levering van haar diensten aan de Huurder.

De Huurder erkent en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is de wetgeving betreffende camerabewaking na te leven en hij/ zij daartoe een aangifte zal doen bij de Privacy Commissie.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zijn de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van TOWEREYE, meer bepaald de Rechtbanken te Turnhout bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen TOWEREYE en de Huurder en alle hieruit voortvloeiende geschillen.

***